Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết là gì?


Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết là gì?
Là một bản miêu tả chi tiết để chỉ ra rằng những lý thuyết nào sẽ được nói đến và sử dụng trong đề tài nghiên cứu của mình. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết có vai trò rất quan trọng, cho phép ta kết luận vấn đề mình đang nghiên cứu có đáng để thực hiện và có khả năng thực hiện hay không?

Mục đích của tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết là:
§  Trình bày kiến thức và sự hiểu biết về vấn đề đang hoặc sẽ nghiên cứu.
§  Đánh giá ưu, khuyết của các lý thuyết sẽ áp dụng.

Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết là gì
Một số lưu ý:
§  Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết không phải là một “bản danh sách” miêu tả những tài liệu, lý thuyết có sẵn hoặc tập hợp các kết luận.
§  Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết phải là sự đánh giá có mục đích của những thông tin có tính chất tham khảo.
§  Tổng quan tải liệu và cơ sở lý thuyết sẽ thể hiện kỹ năng của người làm nghiên cứu về tìm kiếm tài liệu và đánh giá vấn đề.

Theo Trần Tiến Khai (2009), Phương pháp nghiên cứu kinh tế, trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết là gì?

Đăng nhận xét