Bài giảng môn Kinh tế công cộng của Ths. Hoàng Trung Dũng, khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại Thương

Bài giảng môn Kinh tế công cộng của Ths. Hoàng Trung Dũng, khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại Thương:  

Download TẠI ĐÂY

Học phần trang bị cho sinh viên những nền tảng lý thuyết cơ bản để luận giải cho sự can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trường, do đó rất hữu ích cho những sinh viên quan tâm muốn biết chính phủ nên làm gì hoặc không nên làm gì khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Môn học sẽ giúp sinh viên thấy được các doanh nghiệp khi hoạt động trong thị trường sẽ chịu tác động như thế nào dưới sự can thiệp của chính phủ và họ có thể tham gia được vào các hoạt động nào trong nền kinh tế để cùng chính phủ giải quyết các khiếm khuyết của thị trường, qua đó nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thông qua các công cụ chính sách mà chính phủ đã can thiệp vào thị trường, các doanh nghiệp sẽ cung cấp các thông tin phản hồi để giúp cho công tác hoạch định chính sách tránh được sự can thiệp mang tính duy ý chí hoặc can thiệp quá sâu vào sự vận hành của cơ chế thị trường.

Cụ thể, học phần này tập trung trả lời 3 câu hỏi chính:
1.      Tại sao chính phủ cần can thiệp vào nền kinh tế thị trường?
2.      Chính phủ nên can thiệp vào những lĩnh vực nào của nền kinh tế?
3.      Chính phủ can thiệp bằng cách nào vào nền kinh tế?

Đăng nhận xét