Bài giảng môn học Tài chính tiền tệ của thầy Diệp Gia Luật


 Bài giảng môn học Tài chính tiền tệ của thầy Diệp Gia Luật

Download: TẠI ĐÂY
Qua học phần, sinh viên hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán và Kinh tế Phát triển.

Bài giảng môn học Tài chính tiền tệ của thầy Diệp Gia Luật

Đăng nhận xét