Cách sử dụng khác nhau của từ 'like'

Trong tiếng Anh, từ "like" rất linh hoạt và có rất nhiều cách sử dụng. Bạn có phân biệt được ý của từ "like" khi chúng được sử dụng trong nhiều loại câu hỏi khác nhau không?


Hãy làm bài tập điền câu trả lời cho câu hỏi dưới đây. Bạn nhớ chỉ điền chữ cái a, b, c, d,... chứ không viết lại toàn bộ câu trả lời vào chỗ trống nhé.

a - Much better, the operation was a success.
b - Playing cricket, rugby and girls.
c - No, he’s usually very easy-going.
d - A hamburger, please.
e - Great. They enjoyed their time there.
f - It’s a beautiful painting of a sunset.
g - She’s a stunner.
h - Very nice. A day for the beach, I’d say.
i - Both sweet and sour. I like it.
j - He’s about 6.9 m tall. Very cute.

  • 1 - What does Arthur look like?

  • 2 - What does Marc-Lee like?

  • 3 - What would you like?

  • 4 - How is Marcio?

  • 5 - What’s Nasreen like?

  • 6 - What was it like?

  • 7 - What does it look like?

  • 8 - What’s the weather like?

  • 9 - What’s it like?

  • 10 - Is he always like this?

Nguồn từ MEC Việt Nam

Cách sử dụng khác nhau của từ 'like'

1 nhận xét:

sao mà chẳng hướng dẫn gì hết?

Reply

Đăng nhận xét